Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Daarom herhalen wij, dat de beteekenis onzer Theologische School voor ons in de periode van 1854 tot 1892 nog is verhoogd.

Door de kerkelijke actie, die in 1886 een aanvang nam, heeft de V. U. op onze School grooten invloed uitgeoefend. Met en door het optreden van hare candidaten nam de Doleantie eene zoo groote vlucht, dat zij in korten tijd haar hoogtepunt had bereikt. Daardoor ontstond groote behoefte aan predikanten, zoodat er zelfs van uit de Chr. Geref. Kerk beroepen werden. En het verwondert ons dus niet, dat de candidaten der V. U. met graagte werden ontvangen. Kerk en School steunden elkander ook hier wederkeerig, al was het dan niet officieel, gelijk in de Chr. Geref. Kerk.

Het is daardoor volkomen begrijpelijk, dat de broeders van 1886 die School lief hadden, enkelen omdat zij er een ander beginsel in zagen, maar verre 't grooter deel om het nut, dat zij er van hadden in hunne kerkelijke actie, en om hunne liefde voor de personen, die èn in die Stichting èn in hun kerkelijk leven op den voorgrond stonden.

Nu viel daarmede samen, dat de V. U. reeds bij hare oprichting ook de liefde had van velen uit de Chr. Gereformeerden; ook bij enkelen om een beginsel, maar bij de meesten om den invloed, die er van kon uitgaan voor de beoefening van de wetenschap, zoodat wij ook eens op meerdere advocaten, letterkundigen, doktoren enz. zouden kunnen hopen, die niet van het geloof vervreemd waren.

Bij velen ontstond zelfs voorliefde voor die stichting, waarbij ook invloed geoefend werd door de verwachting van meerder macht, grootscher schijn in het optreden, en liefde voor de eerste personen in haren kring, welke somtijds meer was dan sterke hoogachting.

Bij een ander deel der Chr. Gereformeerden ont-

Sluiten