Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

veel meer gezegd voor eene kerkelijke dan voor eene particuliere zorg voor de opleiding tot den dienst des Woords. Wordt aan eene particuliere Vereeniging niet het recht ontzegd, de wetenschap te doen beoefenen, daarmede is niet gezegd, dat de Kerk de opleiding van hare dienaren moet of mag uit handen geven, en zich van haar afhankelijk maken.

En wanneer dit weer verdedigd mocht worden met een beroep op de onderscheiding tusschen de Kerk al& organisme en als instituut, dan is het onze roeping, het bewijs te vragen, dat niet de Kerk als instituut heeft te zorgen voor de mannen, die juist in dat institutaire leven zullen optreden; en het bewijs, dat de Kerk als organisme zich anders dan in het instituut op volledige wijze kan openbaren.

Wij hebben de roeping om de beteekenis onzer tegenwoordige School weer in het licht te stellen, naar de waardij, die zij in de historie verkreeg.

Wij hebben de roeping om schuld te belijden over alles wat tegen haar is geschied, als medeleden der Kerk en omdat wij niet van den beginne aan de wacht hebben gehouden met die klaarheid van overtuiging, en met die vastheid van liefde, welke geboden was.

Wij hebben de roeping om onze School te steunen met verlevendigde en verdubbelde liefde ; met ons woord ; met ons geld; en zeker niet minder met onze zonen. Daarom moet er ook mede door ons studiefonds gezorgd worden voor de mogelijkheid, dat ook die zonen der Gemeente kunnen opgeleid worden, die blijkbaar met uitnemende gaven toegerust zijn, en van wie wij hopen mogen, dat innerlijke roeping hen niet vreemd is, maar die zelve niet in de kosten hunner opleiding kunnen voorzien. 't Zou te betreuren zijn, wanneer dat niet geschiedde^ terwijl de Heere vaak getoond heeft uit de zoodanigen

Sluiten