Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

minder dan den redelijken grondslag mist, dat zijn vasthouden aan de overgeleverde letter der Schriften te schande gemaakt wordt zelfs door de keikelijk geloovige wetenschap van onze dagen. Dat niet alles in de Heilige Schriften met onmiddellijke duidelijkheid eene goddelijke openbaring kan heeten: dat niet alles daarin met rechtstreeksche onweersprekelijkheid ook slechts menschelijk achtenswaardig is te noemen, het is reeds door de vaders der Kerk tal van malen uitgesproken en in de Roomsche kerk van onze dagen begint zich over de Heilige Schriften juist nu eene vrijzinnigheid van opvatting te verbreiden, die de samenwerking van Roomschen en Calvinisten in ons land tot eene begrijpelijkheid maakt, welke allerminst de begrijpelijkheid van een 'stoelen op denzelfden wortel' is.

De Roomsche Christen leeft in het geloof aan het met omstandigheden rekenende levende gezag van eene Kerk, wier behoudende geest zich in groote mate weet te voegen naar de eischen van den tijd, ook

wat betreft de wetenschap. En terwijl Abraham Kuyper

zijne Gereformeerden nog eens opnieuw wil verzamelen binnen de muren eener hoogeschool, waaruit alle betwijfeling en aanvechting der . . . overgeleverde opvattingen van den 'grondslag' des Gereformeerden geloofs met zorg wordt geweerd, zijn de schriftgeleerden van 'de kerk der overleveringen' al smds eenige jaren druk in de weer, met de door onze Gereformeerden verdonkeremaande uitkomsten der nieuwere

Sluiten