Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bijbelstudiën hun voordeel te doen, opdat ook de Roomsch kerkelijke zienswijze over de Schriften door herziening en nieuwe regeling tot iets worde, waarmede men onder ontwikkelde lieden voor den dag kan komen. Moge al een ontoerekenbaar meelooper, gelijk mr. J. Yan den Biesen, daarvan nog niets hebben geweten, toen de geleerde Capucijn 'Coelestinus' te Tilburg hem in Het Centrum kwam wakker schudden: het ouderwetsche en naïeve geloof aan eenen bijbelinhoud, die van begin tot einde 'openbaring' is, aan Mozes als den schrijver der vijf boeken van Mozes, of aan ooggetuigen als beschrijvers van wat in onze evangeliën verhaald wordt, heeft juist nu, terwijl ten onzent de 'ongeloovige' studiën eenen knauw zullen krijgen, in de kerk van Rome zijnen tijd gehad. Scheppingsverhaal en paradijs- alsmede zondvloedverhaal, het Jahwisme van het oude Israël en de kennis, waarover de. . . apostelen hebben beschikt, worden in Frankrijk en Duitschland en Nederland door mannen als Lagrange en Batiffol en Holzhey en Poels en Coelestinus met eene vrijmoedigheid besproken, die gunstig afsteekt bij de klaaglijke wijze, waarop tegelijkertijd een Kuyper en een Woltjer en een Bavinck zich uitsloven, om den niet op zichzelven houdbaren grondslag hunner 'vrije' universiteit verdonkeremanend in eere te houden, of weder in eere te brengen, als basis en punt van uitgang voor eene met het Calvinistische geloof bestaanbare wetenschap.

Sluiten