Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die deze overtuiging deelen, groeit dagelijks aan. De orthodoxe predikanten, die nog den streng Mozaïschen oorsprong der Wet staande houden, verdedigen eene vesting, die buiten de linie ligt. — Dat de Joodsche wetgeving niet in eens kant en klaar uit den hemel is gevallen, maar gelijk alle wetgevingen van levende volken van evolutie getuigt, is thans volgens pater Lagrange ook voor de Katholieken un point acquis. — Wie niet met zijnen tijd meegaat, vervalt in het potsierlijke." „Is de Pentateuch wel door Mozes geschreven ?" vraagt ten onzent ook pater J. P. van Kasteren S. J. „Is hij niet veel later en uit zeer verschillende bronnen samengesteld ? Daarbij moet ik gulweg bekennen, op de eerste vraag reeds het antwoord schuldig te blijven. Het zal nog wel jaren duren, voor het aandeel van Mozes aan de boeken, die zijnen naam dragen, met algemeene instemming is vastgesteld. . . Het is een reusachtig misverstand, indien men zich verbeeldt, dat de boeken van Mozes hunne waarde verliezen, indien zij eerst later in den vorm gebracht zijn, waarin wij ze thans bezitten." En „de woorden Ik ben Jahwè uw God, gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben, zeggen strikt genomen niet, dat Jahwè de eenige God is, die bestaat, maar dat hij de eenige is, dien Israël aanbidden mag; uitdrukkelijk wordt hier dus geen monotheïsme, maar enkel henotheïsme of monolatrie, de verééring van ééne Godheid, geleerd. Dat hiermede het bestaan van andere goden stilzwijgend

Sluiten