Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wijsgeer op nahoudt? Alles zeer waar. Schrijver dezes is er voor eigen deel zoo verre van, aan Abraham Kuyper, aan dr. Woltjer Sr of dr. Bavinck de naïveteit van het kindeke of de onbeholpenheid van den plattelandschen schutter toe te dichten, dat hij zich zelfs overtuigd houdt, dat zij meer weten en begrijpen dan zij zeggen, dat zij héél goed weten ook wat zij niet moeten zeggen, willen zij als leidslieden der Gereformeerde kudden niet onmogelijk worden, en dat zij zoo allicht juist de aangewezene mannen zijn, om weer andere aankomende Gereformeerdenleiders bij te brengen en in te prenten, wat men aan 'een volk Gods' zeggen en niet zeggen moet. Ja zelfs, het moet erkend, dat de theologische faculteiten onzer staatsuniversiteiten, die in hun waardeerings vermogen van 'Christelijke' leer tegenwoordig even zwak zijn, als zij altijd zwak in de kennis van Rome zijn geweest, — dat die 'onchristelijk modern' gewordene faculteiten eenen man van begrip tot meewarigheid kunnen stemmen met de om stichting vragende gemeente, die zich nu eenmaal met zedelijkheidspreeken zonder Christus niet tevreden kan geven en bij eenzijdige negaties zoo weinig leven als stichting vinden kan. De Gereformeerde leer van erfzonde en verzoening, afgezien van hare onhoudbaarheden, heeft voor de menigte nog altoos een vermogen tot opvoeding en stichting, die slechts in eenzijdige of onverstandige verstandigheid is te loochenen en in de Kerk is hoog

Sluiten