Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te houden, des nood zijnde met behulp van eene allegorese, waarvan dan uiteraard 'de grondslag' zijn deel mede ontvangt. En dat komt aan onze universiteiten, ledig van theologie en philosophie als zij zijn, allerminst tot zijn recht. Doch daarmede is slechts gezegd, dat tegenwoordig de opleiding der meeste predikanten bij alle betrekkelijke degelijkheid in de eene richting, weer te wenschen laat in eene andere, dat onze theologische hoogleeraren de voeling verloren hebben met iets, waarmede zij weer in voeling zouden dienen te kómen en dat de 'rechtzinnige' onbevredigdheid met hun onderwijs niet is zonder eene zijde, waaraan zij redelijke sympathie inboezemt. Daarbij valt nog te erkennen, dat de logica en de encyclopedische begripsleer, die aan onze universiteiten bij professoren en studenten gelijkelijk onbemind wijl onbekend zijn, luide roepen om eene betere regeling, waarin het fijnere en meer edele, dat in geene universitaire opleiding ontbreken moest, weer worde tot eenen factor, waarmede men ernstig rekening houdt, — dat onder onze intellectueelen juist daarom gemoedsverwildering zoo welig is gaan tieren, omdat de vervluchtiging van het Christelijke geloof bij gebrek aan opleiding tot eigenlijke wijsheid de opleiding aan onze universiteiten geheel heeft laten worden tot ambachtswerk, waarin de idealiteit des levens te kort komt. Zal echter terugstrevende vereenzijdiging van ons hooger onderwijs tot universiteiten onderscheidenlijk

Sluiten