Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gezonden, waarin de samenkomsten van Duitsche Roomsche geleerden werden afhankelijk gemaakt van een verlof, te verleenen door den bisschop der dioecese, waarin de samenkomst zoude plaats vinden en de verleening van dat verlof aan strenge voorwaarden werd gebonden. Allen hadden de grondstellingen aan te nemen en te belijden, welke in een pauselijk breve van den 21sten December 1863 waren uitgesproken ; de qualiteiten der geleerden, die men wilde uitnoodigen, moesten worden vastgesteld; den bisschop had men alle namen op te geveu, en men had hem in kennis te stellen met alle onderwerpen van behandeling, waarop hij dan het recht zoude hebben, datgene door te halen wat hem minder gelegen voorkwam. Bovendien moest hij zelf naar de vergadering priesters en leeken zenden, die uitblonken door vroomheid en gezonde leeringen, terwijl ook weer het openbaar maken van het verhandelde alleen met bisschoppelijke machtiging zoude mogen geschiedeu. Dan moest alles naar Rome worden gestuurd, opdat ter Curie konde worden beoordeeld, of hare bevelen door de vertegenwoordigers der wetenschappen met betamelijken eerbied waren opgenomen en ten uitvoer gelegd.

Zeer waarschijnlijk is het, dat het Vaticaan, even goed als onze Calvinistensecte, al vast besloten is, om met de door Abraham Kuyper mede voor Rome door te drijvene veranderingen in dezen ten onzent weer deugdelijk in eigen geest zijn voordeel te doen. Doch

Sluiten