Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die slechts in het voorbijgaan worden aangeraakt, wijzen zij veelal den weg zoowel naar bestrijders als voorstanders van mijne zienswijze.

Wat de keuze van het onderwerp betreft, meen ik eerstens, op een gebied te zijn gebleven, dat voor de geschiedenis van Israëls godsdienstige en zedelijke ontwikkeling van genoegzaam belang is, om bij iederen beschaafden lezer, Christen of Israëliet, belangstelling te wekken. En tweedens, dat de behandelde vraagstukken, zooals reeds uit de namen der besproken schrijvers kan blijken, geheel van onzen tijd zijn, en in hunne verscheidenheid tevens den lezer een vrij gelijkend beeld te zien geven van de wijze, waarop de oudtestamentische geschiedenis heden ten dage door geleerden van verschillende richting bestudeerd en besproken wordt.

J. P. van Kasteren S. J.

Maastricht, 4 februari 1904.

Sluiten