Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gevoeglijk laten rusten. Zeker is, dat bijv. critici als Dillmann, Kuenen, Jülicher, Cornill, Driver er anders over denken.19) Eveneens de vraag, aan welke bron Ex 17, 2 ontleend is. Want volkomen grondeloos is zeker de verdere bewering, dat dit vers ons te Cades brengt.

't Is waar, dat er hier in den tekst iets niet in orde is. Men ontwaart in vers 7 het zonderlinge verschijnsel, dat eenzelfde plaats met twee namen, Massa en Meriba genoemd wordt. En wij weten uit Num. 20, 1—14, dat Meriba in de nabijheid van Cades te zoeken is. Maar even duidelijk is, dat alle zwarigheid vervalt, wanneer men enkel de woorden „en Meriba" (met de Vulgaat) als een later inschuifsel uit den tekst verwijdert. De beide waterwonderen van Massa {Ex. 17) en Meriba {Num,. 20) worden Deut. 33, 8 en Ps. 94 (95), 8 te zamen herdacht, en zoo heeft een afschrijver of aanteekenaar ook hier gemeend, den tweeden naam, en mogelijk nog eenige andere woorden, waarin op den naam schijnt gezinspeeld, te mogen inlasschen.30) Dat is alles.

Toch is op dit ingeschoven „Meriba" ten slotte geheel de ongeloofelijke onderstelling van een Sinai bij Cadesbarne (of nog verder oostwaarts) opgebouwd.

Op nog wankeler grond evenwel dan dit aardrijkskundig getimmerte rust een gewichtig stuk geschiedkundige critiek van Holzinger. Hij stelt eenvoudig vast, dat de Sinai niet te vinden is, en besluit dan:

De onmogelijkheid om den naam Sinai eene plaats te wijzen geeft aan de overlevering van het oponthoud van het door Moses aangevoerde volk bij den Sinai het aanschijn der legende. Jl)

Dat hier eene drogreden schuilt, of liever niet schuilt maar open en bloot ligt, kan geen denkenden lezer ontgaan. Waar zou het heen, indien men aldus ieder geschiedenisfeit waarvan men de plaats niet meer kan aanwijzen tot legende mocht verklaren? Is het boek van Holzinger een legende, omdat ik niet weet, waar het geschreven is? Ware met den Sinai geheel de reisweg der Israëlieten, thans na t

Sluiten