Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dertig eeuwen, voor ons onvindbaar, dan kon men daaruit nog niets besluiten tegen de geschiedkundige waarde van het reisverhaal. Maar de zaak ligt juist omgekeerd. Wij kennen zoo niet den berg Sinai dan toch de groep, waartoe hij behoort, en den weg der Israëlieten met volkomen zekerheid; sommige rustplaatsen op dien weg, de woestijn van Sur, Elim, de rustplaats aan de Roode Zee, de woestijn van Sin, staan boven allen redelijken twijfel; andere, als Mara, Daphca, de plaats van den strijd met de Amalekieten, zijn met voldoende waarschijnlijkheid nog aan te wijzen. En hier is de aardrijkskunde een waarborg voor de geschiedenis. Niet alsof sagen en legenden zich niet aan bepaalde plaatsen kunnen vastknoopen: dit is zelfs zeer gewoon. Maar hier zou de legende, die men ons wil opdringen, in Palestina ontstaan zijn, d.i. op honderd en zooveel uren afstands van de plaatsen, en toch nauwkeurige kennis van die plaatsen verraden. Dit is eenvoudig ondenkbaar. Waar vindt men bijv. in onze limburgsche legenden een verhaal, dat aan de Elbe of den Donau speelt, en daarbij plaatsbeschrijvingen bewaart, die bij onderzoek nauwkeurig blijken te zijn? Waren de Israëlieten in het Sinaischiereiland blijven wonen, dan zou het ontstaan van zulk eene legende denkbaar zijn. Nu bewijst de nauwkeurige plaatsbeschrijving dat het verhaal, althans in hoofdzaak, geene legende maar geschiedenis is, en uit den tijd van Moses. Hoe een Sinailegende, in Palestina ontstaan, er in topographisch opzicht zou hebben uitgezien, kan men uit III Kon. 19, 8 leeren. Elias wandelt daar, nog wel uit het uiterste zuiden van Palestina, „veertig dagen en veertig nachten" om „den berg Gods, Horeb" te bereiken. Waren deze woorden letterlijk te verstaan, dan was de afstand veel te groot genomen, en dan had men, zooals Holzinger terecht opmerkt,22) niet aan het Sinaischiereiland maar aan Arabië te denken. Doch de cijfers zijn eenvoudig een concrete uitdrukking voor een zeer grooten maar onbekenden afstand, en daarom juist het tegendeel van het reis-

Sluiten