Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verhaal in Exodus en de legerplaatsenlijst in Num. 33. —

Het is wel vreemd, dat zoo kundige mannen en zoo ijverige werkers als bijv. een Wellhausen, een Winckler, een Holzinger op zoo losse gronden zoo ver reikende onderstellingen meenen te mogen bouwen. Onwederstaanbaar dringt zich de vraag op, of niet de hartstochtelijke afkeer van de goddelijke openbaring, die zoo luide uit de voordrachten van Delitzsch spreekt, in een breeden kring zijner geestverwanten bij het onderzoek van het Oude Testament een aanzienlijke rol speelt. Doch dit zielkundig vraagstuk laten wij liever rusten.

Zeker schijnt ons in ieder geval, dat men met dergelijke critische buitensporigheden aan de wetenschap en met name aan de letterkundige en geschiedkundige critiek een zeer slechten dienst bewijst. Yinden de critische studiën van geloovige zijde bij velen nog niet de belangstelling die zij verdienen, dan is dit voor een deel zeker te wijten aan het lichtvaardige gissingenspel, waarin zij van andere zijde maar al te vaak ontaarden.

Sluiten