Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IY.

De Tien Geboden.

Teekenend voor de wetenschappelijke waarde van zekere Bijbelcritiek is hare houding tegenover de tien geboden. Wie de wetten van den Pentateuch lang na Moses laten geschreven zijn hebben zich afgevraagd of voor den decaloog niet eene uitzondering is aan te nemen. „Neen," hebben velen geantwoord, want ten tijde van Moses stonden de Israëlieten op godsdienstig en zedelijk gebied nog niet hoog genoeg." Ziehier hoe de leidsche hoogleeraar B. D. Eerdmans hunne gedachten samenvat:

Op een enkele uitzondering na zijn de critici ééns in de overtuiging, dat dergelijke geboden niet kunnen zijn ontstaan vóór de 8ste eeuw v. Chr., toen de groote profeten voor denkbeelden als deze baanbrekend optraden.

In Israël's nomaden-periode zou in geen geval plaats zijn voor een dergelijke wetgeving, omdat het hooge standpunt dat, deze onderstelt toen nog geenszins bereikt was. Kuenen b.v. . .. denkt hoogstens aan de 8ste eeuw. ls)

De uitdrukking: „op een enkele uitzondering na" is mogelijk wel wat sterk. Althans professor J. C. Matthes schijnt meer uitzonderingen te kennen, en dat niet enkel onder de geloovige critici, als professor G. Wildeboer. Ook onder de

Sluiten