Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

twee synoniemen laten eveneens den zin onaangeroerd. Ziehier de beide teksten naast elkander, volgens de vertaling van Oort 28), en met cursiveering van de afwijkingen.

Ex. XX, 1—17.

En God sprak al de navolgende woorden:

Ik ben Jahwe 29), uw God, die u uit Egypteland, uit het slavenhuis, heb uitgeleid.

Gij zult geen andere goden nevens mij hebben; gij zult u geen beeld maken, geene gedaante van iets dat aan den hemel daar boven, of op de aarde hier beneden, of in het water onder de aarde is; gij zult ze niet aanbidden of dienen; want ik, Jahwe, uw God, ben een naijverig god; ik verhaal de schuld der vaderen op de kinderen, op het derde en vierde geslacht mijner haters80), maar betoon gunst aan duizenden van wie mij liefhebben en mijne geboden onderhouden.

Gij zult den naam van Jahwe, uw god, niet tot valschheid op de lippen nemen; want Jahwe zal niet ongestraft laten wie zijn naam tot valschheid op de lippen neemt.

Gedenk den sabbatdag, dat gij dien heiligt; zes dagen zult gij arbeiden en al uw

Deut. V, 4—21.

Jahwe heeft met u

gesproken— aldus:

Ik ben Jahwe, uw god, die u uit Egypteland, uit het slavenhuis, heb uitgeleid.

Gij zult geen andere goden nevens mij hebben; gij zult u geen beeld maken in de gedaante van iets dat aan den hemel daar boven, of op de aarde hier beneden, of in het water onder de aarde is; gij zult ze niet aanbidden of dienen; want ik, Jahwe, uw God, ben een naijverig god: ik verhaal de schuld der vaderen op de kinderen, en op het derde en vierde geslacht mijner haters, maar betoon gunst aan duizenden van wie mij liefhebben en mijne geboden onderhouden.

Gij zult den naam van Jahwe, uw god, niet tot valschheid op de lippen nemen; want Jahwe zal niet ongestraft laten wie zijn naam tot valschheid op de lippen neemt.

Onderhoud den sabbat, dat gij dien heiligt, zooals Jahwe, uw god, u heeft geboden; zes

Sluiten