Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het samengaan met Rome.*

De Verkiezingen naderen meer en meer. Vele gemoederen worden er door in beweging gebracht; de couranten zijn er vol van; bijkans geen dag gaat er voorbij zonder lezingen, debatten en wat dies meer zij. Kamerleden, aspirant-kamerleden, predikanten, journalisten, onderwijzeis, vrije studenten, leden van Jongelingsvereenigingen, alles is in de weer. Aan groote woorden en valsche leuzen geen gebrek.

Rome gaat meer in stilte haren gang; zij weet haar volkje wel te bewerken door priester en biechtstoel. Er mag al eens eenige beroering zijn, schijn van oneenigheid — ten slotte weet toch de Kerk wel haren wil door te drijven, en gaat het als eene kudde schapen, geleid door den priester, ter stembus. (Let maar op 't geen in de laatste weken in de Noord-Brabantsche districten geschiedt).

Kuyper c. s. hebben het niet zoo gemakkelijk. Ja, onder de doleerende en afgescheiden broeders gaat het meestal naar wensch, — het woord van Kuyper is hun het woord van God; «Standaard" en »Heraut" zijn hun Wet en Evangelie , maar dat 's niet voldoende; moest het alleen van de »Gereformeerden" komen, dan stond zeker de zaak voor het huidige Ministerie niet rooskleurig; hun aantal is betrekkelijk gering; onze Ned. Herv. Kerk is nog altijd — in spijt van afscheiding en doleantie — eene macht waarmeê rekening dient gehouden te worden ; de hulp van al wat christelijk heet in den lande, kan Kuyper niet ontberen. En nu mogen daaronder al velen zijn (helaas ook onder de predikanten onzer

*) Lezing, gehouden op eene vergadering van predikanten der Ned. Herv. Kerk van den Ring Bommel den 16en Mei 1.1.; op verzoek in druk gegeven.

J. H. E.

Sluiten