Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Waarom? dat is duidelijk; omdat de Roomschen er tegen zijn. Kuyper erkent dan ook ronduit, dat hij de handen niet vrij heeft, gebonden is door de coalitie; en dat geldt niet alléén in dit geval, maar ongetwijfeld ook bij de wet tot afschaffing der Staatsloterij, de Zondagswet, Drankwet en dat zal nog wel meer aan den dag komen, als dit ministerie aan blijft.

Maar: waartoe is dan die conlitie aangegaan? Immers opdat ons land christelijk geregeerd zou worden, God, Christus, zijn woord tot hun recht zouden komen.

En ziet — nu moet men zelf erkennen; juist onze bondgenooten zijn een beletsel daarvoor, binden ons de handen.

Men wijst verder op de drankwet (zooeven reeds genoemd), het postwetje, hooger- en lageronderwijswetten als vruchten van het samengaan met Rorae, en op hetgeen deze regeering gedaan heeft of in uitzicht gesteld heeft op 't gebied der sociale wetgeving, als ongevallenwet (trouwens erfstuk der vorige regeering), onderwijzerspensioenwetten, ouderdoms- en invaliditeitsverzekering, arbeidswet enz.

Wat deze sociale wetten betreft, nu — daar behoeft men waarlijk toch niet antirevolutionnair of Roomsch voor te zijn, die kan een liberaal ministerie ons ook geven; is daar nu iets specifiek christelijks in? Men zou eerder zeggen: 't heeft veel van staatssocialisme Over de drankwet en het onnoozele postwetje is het maar het beste te zwijgen. Zijn dat ernstig gemeende wetten tot beteugeling der drankwet en der openbare onzedelijkheid?!

Op de onderwijswetten komen wij straks terug. Vooraf nog over iets anders, waarop men ook wijs: als vrucht van de coalitie. Voorheen was alles in handen der liberalen, der ongeloovigen; in regeeringscolleges, openbare ambten enz. alles liberaal; alle geloovige christenen werden stelselmatig geweerd. Christelijke burgemeesters, wiar werden ze gevonden? Maar heeft niet Lohman zelf erkend, dat er zoo weinig geschikt materiaal voor was onder de niet-liberalen. Maar wij willen het gelooven, dat men

Sluiten