Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geijverd niet voor de christelijke school, niet voor de staats-school met den Bijbel - maar voor de vrije school voor heel de natie. Maar is dan eene christelijke overheid niet geroepen om al hare onderdanen christelijk te regeeren, d.i. in christelijke wegen te leiden, zoovee' in haar vermogen is, om al hare instellingen een christelijk karakter te doen dragen, dus ook er voor te zorgen dat het staats-onderwijs christelijk is?!

Maar (zegt men) dit is eenvoudig o n m o g e 1 ij k ; de tijden zijn voorbij; op 't oogenblik is er geen denken aan om den Bijbel weer op de staatsschool te krijgen (dank zij de Roomsche bondgenooten) daarom laten wij redden wat nog te redden is, zorgen wij tenminste, dat wij tegen de klimmende macht van het ongeloof geborgen zijn, en daarom laten wij de staatsschool maar schieten, aan haar lot over — daar is toch niets meer aan te doen. Daargelaten nu nog de vraag of dat waar is, óf er werkelijk niets meer aan te doen is, indien het streven der anti-revolutionnaire partij in ernst daarop gericht was maar als er nu te vroeger of later tijd een eind komt aan de «Christelijke" regeering — i s het chris telijk onderwijs dan gered? Wat belet een liberaal of socialistisch ministerie alles weêr omver te werpen, wat dit ministerie heeft opgabouwd; zou men de subsidie laten behouden? Ziet daar mogen wij óók wel eens aan denken.

Maar, ik herhaal het: de verhoogde subsidie voor de christelijke (vv e z e n 1 ij k christelijke) scholen is een groote zegen, die de vrucht is van het samengaan met Rome

Nu echter de vraag, die geldt ten opzichte van alles wat dit ministerie goeds mag tot stand gebracht hebben — de vraag: staat hier niet iets tegenover? Iets? Neen, wellicht zóóveel, dat wij moeten zeggen: liever geen enkele goede vrucht, waar zij verkregen wordt ten koste van zóóvele kwade vruchten.

Wat toch is het geval? Rome steunt ons niet dan tegen wederdienst — dat is duidelijk. Het is Rome er niet pm te doen, dat een staat zoogenaamd christelijk geregeerd worde,

Sluiten