Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

genvvoordigd) is de zaligheid gelegen, buiten de kerk gaat hij verloren. De kerk is hem alles; de priester is de man die zijne zaligheid in handen heeft — dat wordt er (zooals een Roomsche mij eens zeide) met den paplepel ingebracht; gehoorzaamheid aan de kerk, (den priester) dat behoort bij de eerste beginselen die het Roomsche kind leert; alléén zóó is men zeker van den hemel. Zoo is de kerk ten slotte richtsnoer van zijn doen en laten.

Al is men in zijn geweten ook overtuigd, dat iets verkeerd, slecht is — als de kerk (de priester) het goed noemt dan is het goed; en als het nu maar goed ingepompt wordt, dat iets tot meerdere glorie van de kerk dient, en dat het zooveel dagen aflaat bezorgt — dan brengt de kerk hare leden wel (al is het ook na menige tegenstribbeling) waar zij ze hebben wil.

En de priester is sedert 1870 voor alles Ultramontaan. Achter eiken priester staat de paus. wiens bevelen onvoorwaardelijke gehoorzaamheid eischen. — De paus is onfeilbaar — zijne stem = Gods stem; verzet tegen hem - verzet tegen God. Bij de minste ongehoorzaamheid loopt hij gevaar door den banbliksem buiten den hemel óf in een klooster gesloten te worden. Zoo heerscht de paus, de kerk, door de priesters oppermachtig over al die millioenen.

En nu — die geweldige macht is eene anti-christelijke macht, eene anti-Protestantsche macht, die geen andersdenkenden kin dulden. Rome moet de alléénheerschappij hebben, — niet alléén op godsdienstig gebied, over de zielen der menschen, maar óók op wereldlijk gebied; voor hare macht moet alles zich buigen van den machtigsten keizer tot den armsten bedelaar. En daarbij is het eene macht, die meestal in 't verborgene werkt, ongemerkt beslag leggend op regeering, handel, nijverheid, kunst, pers, kortom op alles, wat maar bevorderlijk kan zijn voor haar doel: de heerschappij van Rome.

Hoe machtig Rome is, dat is duidelijk aan den dag gekomen b.v. in de Dreyfus-zaak, om er b.v. van te zwijgen dat hoogstwaarschijnlijk de oorlog van 1870 enkel werk der Jezuieten

Sluiten