Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wijzen, alléén maar goede vruchten aantoonen, dan bli ft nog de vraag over: mogen wij samengaan met Rome, mogen wij heil verwachten van zulk een verbond met den v ij and — niet onzen persoonlijken vijand, maar den vijand van den Christus, van het Evangelie, van God^ En dan is het antwoord: al moge het ook schijnbaar goed gaan, ja schijnbaar er zegen op rusten -- ten slotte zal het toch blijken, dat — zoo wij op dezen weg voortgaan — de vloek er op rust. Het is en blijft een monsterverbond.

Laten wij eens letten op het oude volk Israël.

Toen koning Asa van Juda een verbond sloot met de Syrische afgodendienaars tegen Israël, kwam de ziener Hanani tot hem om hem van Godswege aan te zeggen: »Omdat gij gesteund hebt op den koning van Syrië, en niet gesteund hebt op den Heere uwen God, daarom is het heir des konings van Syrië uit uwe hand ontkomen. Waren niet de- Mooren en de Libyërs een groot heir met zeer vele wagenen en ruiteren? Toen ^ij nochtans op den Heere steundet, heefi Hij hen in uwe hand gegeven. Want den Heere aangaande, zijne oogen doorloopen de gansche aarde, om zich sterk te bewijzen aan degenen, welker hart volkomen is tot Hem; gij hebt hierin zottelijk gedaan: want van nu af zullen oorlogen tegen u zijn". (2 Kron. 16, 7-9.)

Josafat van Juda verzwager; zich met den goddeloozen Achab, koning van Israël, sluit een verbond met hem tegen de Syriërs. Maar het was kwaad in de oogen des Heeren, die hem door Jehu den zoon van Hanani, deed aanzeggen: »Zoudt gij den goddelooze helpen, en die den Heere haten, liefhebben? Nu is daarom over u van het aangezicht des Heeren groote toornigheid". [2 Kron. 19,2.]

Maar bij denzelfden Josafat aanschouwen wij het tegendeel, als hij in de vreeze voor de Moabieten en Ammonieten tot God bidt en op Hem alléén zijn vertrouwen stelt; dan komt van Godswege het woord tot hem: »Vreest gijlieden niet, en wordt niet ontzet vanwege deze groote menigte: want de strijd is niet uwe, maar Gods". [2 Kron 20 5]. En de vijanden verdierven elkander.

Sluiten