Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Achaz, koning van Juda, zoekt hulp bij Assur tegen de Syriërs en Israël. Ziet eerst (zie boven) verbindt Juda (Josafat) zich met Israël (Achab) tegen de Syriërs — laten wij zeggen: anti-revolutionnairen met roomschen tegen de ongeloofspartijen. Wat geschiedt nu onder Achabr V erbroedering tusschen Israël en de Syriërs, zij keeren zich tezamen tegen Juda. Welnu, wat belet den Roomschen (eerst door ons gesteund en tot meerdere macht gebracht), als hel in hun kraam te pas komt zich te verbroederen met de r.u door hen bestreden revolutie- en ongeloofspartijen.

En denzelfden dag werden Pilatus en Herodes vrienden met elkanler; want zij waren tevoren in vijandschap tegen den anderen". Luc 23:12. De haat tegen den Christus bracht hen tezamen - En weê dan ons arme land!

Maar keeren wij terug tot Achaz, die hulp zocht bij Assur tegen de Syriërs en Israël, niettegenstaande de waarschuwing van den profeet Jesaja: > Wacht u, en zijt gerust, vrees niet aldus zegt de Heere Heere; het (de toeleg van Israël en Syrië) zal niet bestaan, het zal niet geschieden". Jes. 7 :4, 7. Maar Achaz luistert niet, wil zelfs geen teeken hebben van den Heere ten bewijze van de wjarheid zijner woorden; hij weigert zijn betrouwen op God te stellen, blijft het zoeken bij Assur. Wat is het gevolg? Eerst krijgt hij schijnbaar hulp en steun van den koning van Assur, maar later benauwde deze hem en sterkte hem niet En Jesaja moest hem aanzeggen: »De Heere zal over U en over uw volk, en over uws vaders huis, dagen doen komen, hoedanige niet gekomen zijn van dien dag af, dat Efraim van Juda is afgeweken, door .... den koning van A s s y r i ë" [Jes. 7:17]. O u s juist door hem, b ij w i e n hij hulp zocht, zal het verderf over hem komen. Opmerkelijk, dat de oude Assyriërs eene godin hadden, die zij Koningin des hemels noemden en afbeeldden met een kindje op den schoot (de Maria der Roomsche kerk.)

Geheel het tegendeel zien wij bij Hizkia, toen Sanherib en Rabsake hem benauwden in Jeruzalem, Rabsake wil hem doen weifelen in zijn Godsvertrouwen,

Sluiten