Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

steunen ? Hoe wij te denken hebben over de socialisten en hen, die dien weg opgaan — daarover hebben wij het in het voorafgaande reeds gehad. En wat de liberalen betreft — meen niet, dat ik hier een pleidooi voor hen wil houden; — mijn doel is alléén: te waarschuwen tegen het samengaan met Rome — ook bij de liberale partij hebben wij geen hulp te zoeken. — Maar als wij voor de keus gesteld worden: een liberaal of een coalitieman, dan is het voor mij de vraag: wie is de persoon van den liberaal, die candidaat gesteld is.' En dan zijn er zeker liberalen, die wij met een goed geweten de voorkeur zouden geven boven een coalitieman. Waar ik echter volgens mijn geweten mijne stem óók niet kan geven aan den liberaal — welnu dan b 1 ij f i k thuis. Maar thuisblijven is ook kiezen als ge niet stemt, dan kiest ge indirect toch. Zoo? Maar wien stem ik dan indirect? Natuurlijk de revolutie- en ongeloofspartijen, zeggen Kuyper c.s. Natuurlijk de coalitie, zeggen liberalen enz. Wie heeft gelijk? M. i. geen van beiden — neen, dan laat ik God kiezen ik bedoel: als ik volgens mijn geweten mijne stem niet kan geven aan éénig candidaat, dan ben ik verantwoord, en mag het veilig aan God, die alles regeert en bestuurt overlaten, wat Hij doen wil. Evenals Josafat en Hizkia zich in Gods handen stelden, zich in het gebed aan Hem overgaven — zóó mogen en moeten óók wij doen. •— En dan mogen wij bidden:

»0 nze Vader, die in de hemelen zijto gij almachtige en getrouwe God en Vader, die alles regeert en bestuurt naar Uwen wijzen raad en voorzienigheid,

'Uw Naam worde geheiligde — geef> dat het ons alléén te doen zij om Uwen Naam en eer niet om onze eigene, laat Uw Naam door ons en om onzen 't wil niet gelasterd worden door allerlei onchristelijkheid onder christelijken mantel.

>Uw koninkrijk kome« — bewaar en vermeerder Uwe Kerk, verstoor alle raadslagen, die tegen Uw heilig Woord bedacht worden door de partijen van ongeloof en revolutie èn door Rome. ïUw wil geschiede» — al moeten wij daarbij ook den

Sluiten