Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ondersten weg gaan — al ga het ook door ellende en schijnbaren ondergang heen. —

,.Geef ons heden ons dagelijksch brood" — d. i. geef ons alles wat in uwe oogen goed voor ons is — voor ons land en volk voor ons en onze kinderen -- geef ons te erkennen, dat Gij alléén de oorsprong alles goeds zijt, en dat niets gedijt zonder uwen zegen, dat — „zoo de Heere de stad niet bewaart, tevergeefs waakt de wachter; zoo de Heere het huis niet bouwt, tevergeefs farbeiden deszelfs bouwlieden eraan" en dat wij derhalve ons vertrouwen van alle schepselen (ook van de Roomschen) aftrekken, en op U alléén stellen.

[Heid. Cat. Zond. 50.] „Vergeef ons onze schulden" — want w ij hebben gezondigd en onze vaderen — neem uwe rechtmatige oordeelen van ons weg — stort Gij uit over land en volk den geest der bekeering; — breng ons weder tot U.

„En leid ons niet in verzoeking" ook om te heulen met den vijand van uwen Christus, van uwe Kerk. —

„M aar verlos ons van den booze" — d. i. van den rooden èn van den Roomschen duivel. —

„W ant Uw is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, in der eeuwigheid" — d. i. [H. C. antw. 128.] „Zulks alles bidden wij van U, ddirom, dat Gij als onze Koning, en aller dingen machtig, den wil en het vermogen hebt om ons alles goeds te geven, en dat alles opdat daardoor niet wij, maar uw heilige Naam eeuwiglijk geprezen worde".

En de Heere Jezus leert ons dit gebed besluiten met het woordje „Amen": het is waarachtig — het zal waar en zeker zijn — gij moogt u verlaten op de trouw, de almacht, de genadeuwsVaders die in de hemelen is. Hij zelf legt ons het »amen« des geloofs op de lippen, tegen al het zichtbare, tegen allen twijfel en ongeloof en wantrouwen in, opdat wij, ziende op Hem, dit >amen« Hem nazeggen — en wij zullen gewis ervaren, dat God om Christuswil hoort

Sluiten