Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waren zij dus niet in de gelegenheid om dit deel van hun mandaat uit te voeren."

Harmsen. Nu, dan geeft het ten minste geen aanleiding tot moeilijkheden.

Pieters. Deputaten (der Kerken) zeggen in hun Rapport (Acta Gen. Synode 1899, Bijlage B\ art. 20); „Tot hunne vreugde kunnen zij ditmaal hun rapport aanvangen met de mededeeling, dat zij geroepen werden om, ter voldoening aan het bepaalde in art. 1 der bekende „Overeenkomst", hun oordeel te geven in zake een voorgenomen benoeming van een Hoogleeraar in de Theol. Faculteit" enz.

Na ernstige beraadslaging hebben zij eenpariglijk geoordeeld, namens de Ger. Kerken in Nederland de verklaring te mogen afleggen, dat er tegen deze voorgenomen benoeming bij haar geen bezwaar bestaat."

Harmsen. Dat gaat ook best.

Pieters. Maar nu verder.

„Zij (de Deputaten der Kerken) hebben aan Heeren Directeuren der Vereeniging voor H. O. op Ger. grondslag d.d. 21 Oct. 1897 een schrijven gericht, waarin zij ten ernstigste aandrongen op de benoeming van een Hoogleeraar voor de Canonische en Exegetische vakken, voor zoover die betrekking hebben op het Nieuwe Testament" enz.

„Hoewel uwe Deputaten nimmer eenig antwoord op dit schrijven van HH. Directeuren ontvingen, zoo meenen zij toch de verwachting te mogen koesteren, dat door de benoeming van den vierden Hoogleeraar HH. Directeuren in staat en willens zullen zijn, om rekening te houden met het hun kenbaar gemaakt verlangen."

Deputaten schreven (zooals gezegd is) aan HH. Directeuren 21 Oct. 1897 en hadden 7 Juli 1899 nog geen antwoord ontvangen. Je ziet, de Deputaten der Kerken staan bij de Directeuren zóó hoog aangeschreven, dat deze hun zelfs geen antwoord geven.

Harmsen. Heb je ook iets omtrent art. 1 van de „Overeenkomst" Synode 1902?

Pieters. 't Ongeluksjaar? Neen, het Rapport zwijgt ditmaal over benoemingen.

Harmsen. Maar in dat jaar zijn toch de Hoogleeraren Bavinck en Biesterveld aangesteld?

Pieters. Deze Hoogleeraren zijn aangesteld, nadat de Gen. Synode in 1902 gehouden was. Het Rapport van Deputaten van hunne handelingen in het tijdvak na de Gen. Synode van 1902 krijgen we eerst op de Gen. Synode van 1905.

Harmsen. Ik ben erg nieuwsgierig wat dat Rapport ons te lezen zal geven.

Pieters. 'k Verwacht niet veel.

Sluiten