Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mijne Heeren Vertegenwoordigers van de Synode der Nederlandsche Hervormde Kerk, Curatoren, Professoren, Lectoren, Doctoren, Evangeliedienaren, Studenten;

En Gij allen , die door uw tegenwoordigheid

van uw belangstelling doet blijken;

Zeer geachte Hoorders en Hoorderessen!

Geen genialiteit zonder genie. Geen literatuur zonder literator. Geen theologie zonder theoloog, 't Wekt dan ook geen verwondering, dat men telkens heeft pogen aan te wijzen, hoe een mensch er van binnen wel moet uitzien om met vrucht de godgeleerde wetenschap te kunnsn beoefenen. Toen de „innig-vrome en klassiek-edele" Hermannus Witsius in het jaar 1675 als hoogleeraar te Franeker optrad, handelde hij in zijn inaugureele oratie „De vero Theologo". Een zijner opvolgers, Johan Hendrik Regenbogen, ging nog een schrede verder. Wij bezitten van hem een redevoering, waaraan hij niet schroomde den majestueuzen titel „De theologo perfecto" te geven.2) En nu klinkt de bewering

!) Hermanni Witsii Miscellaneorum Sacrorum Tomus alter, 664—680. 2) J. H. Regenbogen, Oratio de theologo perfecto, liabita publice quum magistratu academica abiret. 1804.

Sluiten