Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

edele man zelf, dat zijn academisch onderwijs niet was wat het wezen moest, en hij besloot „uit respectvoor Cambridge" zijn ontslag te nemen. Wat mij betreft, mijn ideaal van universitair onderwijs vind ik op dit punt liever aangeduid door hetgeen Rothe in de voorrede van zijn „theologische Ethik" verklaart: „Ich weisz selbst recht gut, dasz es ein haltes Buch ist, aber kann und darf denn eine streng wissenschaftliche Arbeit anders sein als kalt? Die Melodie zu diesen abstracten Begriffen klingt heil und voll in meiner Seele, und diese kalten Satze rechnen durchaus auf Leser, die ein volles und warmes Herz schon mitbringen, und hier nur das verstandige Wort für ihr christliches Gefühl suchen. ) Voortreffelijk. Geen verflauwing van de grenzen, tusschen het terrein, waarop het gelooven, en dat, waarop het weten zijn souvereiniteit heeft te handhaven. Geen onnatuurlijke verbinding van het wetenschappelijke en het stichtelijke, de dood van het wetenschappelijke en van het stichtelijke beide. De theologie verliest niet het minste van haar wetenschappelijk karakter, omdat zij haren rede• arbeid verricht op een terrein, dat in zijn wezen voor de rede een mysterie blijft, al moet zij het verdragen, wat zij trouwens geduldig verdragen kan, dat haar deswege de smaad van onwetenschappelijkheid wordt aangewreven door sommigen van hen die, om met Beck te spreken, niet op deze „originale Narrenbahn"2) des geloofs zijn geplaatst. Zoodra het gelooven heerschen wil over het weten, désavoueeren wij het. Br is misschien met den aard van het geloof niets meèr in overeenstemming dan deze loochening. Zoodra het weten over het gelooven heerschen wil, désavoueeren wij het. Br

1) Theologische Ethik, Erster Band VII (1845).

2) Gedanken aus und nach der Schrift für christlioheB Leben und geistliches Ambt von J. T. Beck. Vierte, vermehrte Auflage, herausgegeben van J. Lindenmeyer. S. 50.

Sluiten