Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wat niet geschiedt, wanneer ze geplaatst worden buiten verband met het groote geheel, waaraan zij juist hun beteekenis ontleenen. In den grond is zoowel de tekst-kritische arbeid van Bengel als het pogen van Francke om Luther's bijbelvertaling te verbeteren een gevolg van de vernieuwde belangstelling in het Evangelie, door het Piëtisme gewekt. Voor den echten kunstenaar is elk streepje op zijn schilderij een stuk studie. Niet om het streepje op zich zelf. Maar om den samenhang van het geheel. Zoo zullen wij eerst dan de bijzonderheden, waarvoor in theologicis slag op slag onze aandacht wordt gevraagd, met den rechten ernst en den rechten eerbied bejegenen, wanneer wij helder beseffen, dat zij in betrekking staan tot dat heerlijke geheel: het Koninkrijk Gods.

Was auch als Wahrheit oder Fabel In tausend Büchern dir erscheint,

Das alles ist ein Thurni zu Babel,

Wenn es die Liebe nicht veremt.

Wij, die het Evangelie van Gods liefde mogen belijden, zullen wel allerminst lust gevoelen om Goethe op dit punt tegen te spreken. De liefde is de ordo rerum, overal, ook in het denken. De liefde is de schutsengel tegen alle atomistiek, de moeder van alle waarachtig systeem, ook in de wetenschap.

Is het aankweeken van een sterke, geheiligde persoonlijkheid voorts niet onmisbaar om in den verwarrenden strijd der meeningen der waarheid en zoo zichzelf getrouw te blijven ? Wild radicalisme werkt misschien nergens schadelijker dan in het theologisch denken, dat ons immers met de allerfijnste en allerteerste geestes-dingen in aanraking brengt. Maar ook de nadeelige invloed van het traditiona-

Sluiten