Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nativus singularis begint. Het Evangelie is werkelijk in staat den honger te stillen, waaraan de menschheid van deze dagen zoo ontzettend lijdt. Wee ons, wanneer wij, die geroepen worden het te brengen, ons veroorloven slechts een soort van gepatenteerde, witgedaste marionetten te zijn, die allen ernst van den honger en allen ernst van de verzadiging belachelijk maken! Wee ons, wanneer wij het antwoord, door God op de nood-vragen van het arme menschenhart gegeven, willen overbrengen zonder dat het met zijn reinigende en vernieuwende kracht door ons eigen wezen is heengegaan!

Wij krijgen hier te doen met een schoone wisselwerking. Het zij mij vergund dit nog even aan te roeren, ook al valt het, strikt genomen, buiten de grenzen van mijn onderwerp. De vorming van onze persoonlijkheid bevordert onze vorming tot theoloog. De vorming tot theoloog bevordert onze vorming tot persoonlijkheid. Ongetwijfeld ligt er een korrel waarheid in Kierkegaard's bewering, dat niemand er beter op aangelegd is het Christendom de wereld uit te practiseeren dan de „professor". Theologische kennis als zoodanig is niet in staat het geloof te wekken en te versterken. Het gevaar om het wezen van den godsdienst met godsdienstige meeningen en godsdienstige reflecties te verwarren is misschien voor niemand zóó dreigend, als voor den beoefenaar der theologische wetenschap, reden waarom deze een scherp policie-talent noodig heeft om zichzelf op dit punt voortdurend te bespieden, en bij elke overtreding meedoogenloos proces-verbaal tegen zichzelf op te maken. Maar het gaat toch niet aan voor deze schadelijke kansen de godgeleerde wetenschap zelve aansprakelijk te stellen. Melanchthon verklaarde, dat hij zich nooit met andere bedoeling op haar had toegelegd dan om zijn leven te verbeteren. Wij kunnen haar toch ook nog wel met andere

3

Sluiten