Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van de vele verschillen, die ook in de velerlei opleiding oorzaak of voedsel vonden, en tot ontrusting en verdeeldheden der Gemeenten leidden, 't Is de onvergankelijke eere van dat eerste geslacht predikanten, mannen van Art. 8 en van over het geheel onvolledige opleiding, dat zij, met de welbestudeerde voormannen zeiven, hebben geroepen om een zoo goed mogelijke Theologische School, en die de ééne School van al de Gemeenten zou wezen. Had Satan het niet belet, reeds veel vroeger ware zulk een School opgericht. Doch de droeve verdeeldheden en de breuken en scheuren braken de kracht. Ware de Scheiding een werk uit de menschen geweest, gewis, er waren niet dan brokken en splinters van de uitgeleide Kerk overgebleven. Maar God is getrouw; Hij hield Zijn werk in het leven, al liet Hij Satan en menschen veel toe; opdat blijken zou, dat de vrijmaking en de verzorging der Gemeenten Zijn werk is, en wie roemt, niet roeme op de Cock, óf Scholte, Van Velzen, öf Brummelkamp, maar alleenlijk in den Heere.

In de stichting der nu feestvierende Theologische School heeft God de Heere aan de opnieuw geopenbaarde Gereformeerde Kerk geschonken de saamvloeiing der voornaamste onderwijskrachten, de verhooring der gebeden, en de vrucht van veel arbeids; tot rijken zegen voor de eenheid, de uitbreiding, en de opbouwing der Gemeenten, Zijnen Naam ter eere.

Slaan we, om ons daarvan te overtuigen, enkele bladzijden op van de geschiedenis vóór en na de geboorteure der School.

Dat de uitgeleide Gemeenten van meet af de bediening des Woords hoog gehouden hebben, en wars van alle doopersche en piëtistische peuterij en geestdrijverij, grooten prijs gesteld op studie en wetenschap, staat te lezen al dadelijk in de Handelingen van de eerste Synode „van de opzieners van de Gemeente Jesu Christi, gehouden te Am-

Sluiten