Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zwaar beproefde begeerte der bidders voor Sion komen als een boom des levens; tot beschaming van Satan, tot saambinding der harten en der Kerken; tot opbouw van Jeruzalem. Een heugelijk feit ging vooraf: de hereeniging van „Brummélkamp c. s." ') met de Gemeenten der andere gewesten, welke als de Christelijke afgescheidene Gereformeerde Kerk waren blijven samenleven. Door die, in '51 tevergeefs beproefde, heeling van een groote breuke, was het pad voor een gemeenschappelijke Theologische School gebaand, meer dan in '49. Nadat in de elfde zitting, Woensdag nam., 14 Juni, eerst nog was gehandeld over ,,'t verleenen van subsidie door den Staat aan de Kerk," 2) kwam deze oude en altijd nieuwe zaak aan de orde. En reeds vóór het einde van de volgende zitting, Donderdag voorm.,

') Zie het leerrijk verslag der onderhandelingen, die twee dagen vereischten, bl. 3—22 van de „Handelingen." Daaruit blijkt, dat al spoedig na de Synode van 1851 pogingen tot hereeniging zijn gedaan, en wel met goeden uitslag, 't Bleek echter, dat „de Vergadering moet oordeelen, of de vereeniging op goede gronden is tot stand gekomen." In zijne verklaring, bl. 11—15, „Handelingen", verdedigt Brummelkamp zich vooral tegen de verdenking, alsof zijn samenwerking met N. H. broederen voor een Seminarie — zie boven, bl. 13 en 14, — een verloochening ware van de Scheiding. Zie deze verklaring: Bijlage B.

2) Te dier zake was de C. A. Q-. Kerk nog niet tot het rechte inzicht gekomen. Zij besloot, aan de Hooge Begeering een adres te zenden, „waarin wij als burgers ons regt aantoonen op geldelijke toelagen uit 's Lands kas, en als Christenen aan de Begeering liaren pligt voorhouden, om de Kerk met bijdragen te steunen." De leiding des Greestes wordt ook hierin openbaar, dat Hij de verkeerde begeerten verhindert te komen, en de Kerk brengt, ook door zulke teleurstellingen, tot juister en helderder inzicht in hare roeping en hare krachten. De afgevaardigden der Vereen. Presbyter. Kerk van Schotland — nu. helaas, reeds aan 't afdolen — op de Synode van 1860, te Hoogeveen, waren het middel in de hand des Heeren om de Kerk te genezen van de meening, dat zij „Subsidie van den Staat" mocht vragen en daaraan behoefte had.

Sluiten