Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

werd de beteekenis der School hoe langer hoe meer beseft en ondervonden. Wel bleven de moeilijkheden niet uit; vooral in de eerste jaren waren, trots alle goede voornemens, eensgezindheid en vrede soms verre te zoeken. Curatoren en Synoden hadden dan handen vol werk: ik kom daarop straks nog terug. ') Maar de Heere hield Zijn werk in het leven; en na 1860 luwden de stormen, en eenheid, liefde en vrede verspreidden van jaar tot jaar meer haar liefelijk en zegenrijk licht in de School, en door haar in de Gemeenten. De School werd voor de Gemeenten, gelijk de Gemeenten voor de School, een behoud.

Alle Synode na 1854 hebben over de School gehandeld. En tot op den dag van heden trekken de punten van het Agendum betreffende de opleiding en de opleidingsschool de bizondere aandacht zoowel van de leden als van de voorgangers der Gemeente. Niet minder dan 63 Curatorenvergaderingen zijn om harentwil gehouden, en 78 Curatoren, van wie zeer velen reeds ontslapen zijn, hebben belangeloos de Kerken gediend in 't bezorgen van de zaken der School. Yan bizonder belang ook voor de Theologische School was het jaar 1869. Toen behaagde het Gode, op

tot de Theol. School kan toetreden", n.1. „eenige grieven tegen Leeraars der School," i. z. Art. 36, waarvan Z.-H. vreesde, dat de proponenten het, onder den invloed van Ds. Brummelkamp, niet onvoorwaardelijk zouden onderteekenen. De Vergadering achtte dat bezwaar niet gegrond, en achtte overigens — zeer verstandig — „dat, wanneer het noodig is, uitspraak te doen betreffende verschillende verklaringen van eenig Artikel der Eormulieren, alleen de Synode hiertoe bevoegd is." Naar de derde en de vierde vergadering was reeds Ds. S. O. Los afgevaardigd door de Classen Rotterdam en Dordrecht, die, volgens een brief van den Scriba der Prov. Yergad. van Z.-Holland, „tot vereeniging met de Theol. School zijn toegetreden, met toestemming van de beide anderen Classen in de genoemde Provincie." Artt. 6, 48, en 60, van de Handel, der derde, en Art. 9 van de vierde Verg. d. C.

') Zie beneden.

Sluiten