Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en tot rijken zegen gesteld had, behield de overhand '). Die feestviering van 6 December 1879, voor welker gedachtenis door een uitgebreid verslag in De Bazuin en andere bladen is gezorgd, is bij velen Uwer nog in aangename herinnering. De rector der School, Docent H. de Cock, hield op den tweeden dag des feestes eene rede, die nog zeer de lezing waard is, over „Het heden en verleden der School en hare roeping in de toekomst". In die feestvreugde deelden alle de Gemeenten; ook toen, gelijk nu, waren vele broeders en zusters van Noord en Zuid opgekomen naar Kampen. De herdenking van Gods daden heeft krachtig medegewerkt om de dankbare en biddende liefde voor de School te versterken, zich openbarend ook in voortdurend toenemende offers, sommen zilver en goud, die de Synoden van '54 en later niet hadden durven hopen. Nog

') Zie het Verslag der Curatoren aan de Synode, Bijl. II, en Artt. 126—148 en 164 en 155.

Een der belangrijkste besluiten, waartoe de Synode zich gedrongen gevoelde door den toestand der School, is wel deze bepaling aangaande de adspirant-studenten:

De Synode

a. acht het wenschelijk dat: de adspirant-student, behalve het gewone lidmaatattest, overlegge een bijzonder getuigschrift van zijn Kerkeraad of Classis aangaande zijn godsvrucht en karqkter, met het oog op den dienst des Heeren in het Evangelie.

b. terwijl de Commissie voor het admissie-examen bovenal heeft te letten op de godsvrucht, den aanleg, en het karakter van den adspirant, met

c. getrouw onderzoek naar zijne beweegredenen om Evangeliedienaar te worden. Art. 139. Zie ook 140 en 144—148. — Over het besluit tot viering van „het Zilveren jubileum der Theol. School", zie Art. 137.

Op die Synode is ook, naar aanleiding van een — toen niet behandeld — voorstel van Z.-Holland, gesproken over het verleenen van den „DoctorstitelVg. de belangrijke discussie over het voorstel van Gelderland: „De Synode spreke den wensch uit, dat onze Kerk den Doctorstitel verleene," Synode 1885, bladz. 76—80.

Sluiten