Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is beproefd, en wat in 190'2 vóór en door en na de Synode aan deze Theologische School is wedervaren, ') daarover zou ik op een dag als deze liefst geheel zwijgen; slechts tot roem van Gods zorg voor de School, deze spruit Zijner planting, dit werk Zijner handen, zal ik vermelden, dat de School nabij den dood is geweest en reeds de bel van de doodsklok in beweging gebracht werd. De toestand was inderdaad bang. Den len April hadden wij onzen Wielenga ten grave gedragen; in December gingen de broeders Bavinck en Biesterveld heen, en de helft van onze studenten namen zij mee. Na het bedanken van een der nieuw benoemde hoogleeraren, Ds. B. vaïi Schelven, was wederom beproefd, de benoeming onbepaald uit te stellen. Een voorstel om niet nu reeds tot benoeming over te gaan, kreeg 5 van de 10 stemmen, en was dus verworpen. Eén stem meer en de Theologische School, met 2 inplaats van 4, 5 Professoren alleen gelaten, had allicht spoedig voor goed vacantie gekregen. Wat zeg ik: één stem meer? Neen, indien dat voorstel slechts anders ware geformuleerd, positief inplaats van negatief, en de stemming dus had gegaan over de vraag: nu reeds Professoreu benoemen ? dan

opzicht het gegronde van mijn wenken en waarschuwingen hebben in het licht gesteld. In '96 is de poging gelukt om voor de in '93 verworpen concept-regeling het pad te eftenen. En van die ure afzijn de School en de-Kerken, die door het besluit van '93 gerust gesteld waren, in een gevaarlijke onrust, die alleen door schuldbelijdenis over onrecht en herstel van recht kan worden weggenomen.

') Men zie over de beweging in 1899 behalve „De Bazuin ', „De Roeper", „De Heraut", en Kerkbodes, de Handelingen van de Curatorenverg. van '98 en '99 en de brochures van Dr. H. Bavinck: Theologische School en Vrije Universiteit. Een voorstel tot vereeniging, bij J. H. Bos Kampen; Het Recht der Kerken en de Vrijheid der Wetenschap, bij G. Ph. Zalsman, Kampen. Id. de Stellingen van al de Professoren der Theol. School, De Bazuin, 21 Maart 1901, tegenover die der Vrije Universiteit, De Heraut, 23 Maart 1901. Voor het voor de Theol.

Sluiten