Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vrije Kerk, ') welks 24 deelen van degelijke studie en belangstelling in alle zaken van het Koninkrijk Gods spreken; door menig getuigenis tegen de stoute beweringen van het bijgeloof en het ongeloof op theologisch en ander gebied, en geschriften tot sterking en opbouwing van het geloof der Gemeenten.

Onberekenbaar noem ik vrijmoedig den invloed van de School en hare discipelen op de zaak van het lager onderwijs en de scholen, ook van middelbaar en hooger; op die van de christelijke barmhartigheid, en van de algemeene belangen van het volk; en tot bewaring en versterking van de liefde tot ons Koninklijk Huis van Oranje Nassau. Zonder dezen invloed der Theologische School zou de kleine anti-revolutionaire partij 't waarschijnlijk niet hebben uitgehouden; onze afgescheiden dominees en gemeenten hebben Groen van Prinsterer al zijne levensdagen geëerd en gesteund, en den weg helpen banen voor lateren bloei. In en door de Gereformeerde kringen is het Wilhelmus van Nassauen weder in gebruik en tot eere gekomen. De sociale toestanden, vooral op de dorpen, hebben ook veel te danken aan de herders en leeraars, die over het geheel beter dan de andere predikanten het volk kenden, en in hun midden leefden, mêe voelend en deelend in hun vreugde en hun leed. Door den kansel, de catechisatie, het huisbezoek c.a.

teuren: „Krachtige taal wordt, inzonderheid tegenwoordig, gevorderd. Er worden mannen vereischt in den geest van Elias om de naderende komst des Heeren aan te kondigen. Laat er dan geen stilzwijgen zijn bij ulieden die des Heeren doet gedenken! Blaast de bazuin, gij, die Knechten des Heeren zijt! De Heilige Geest gorde uit genade velen aan en Zijn zegen kome over dit Blad!

') De Vrije Kerk, Vereeniging van Christ. Geref. Stemmen, opgericht en vele jaren geredigeerd door Ds. H. Beuker, verscheen van 1875-1898 maandelijks en heeft grooten invloed geoefend. De laatste jaren was de redactie toevertrouwd aan Ds. T. Bos.

Sluiten