Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hebben die 500 mannen met de vroeger geordende dienaren een vèr reikenden invloed uitgeoefend ten goede voor land en volk, voor Koningshuis en Overheden, en tot ontdekking en ontwikkeling van allerlei gaven en krachten voor het praktische leven, en ook voor de onderscheidene takken van wetenschap. Hóéveel invloed de Theologische School zijdelings en rechtstreeks heeft geoefend op Gereformeerde en andere Christenen in den lande, zelfs op tal van gemeenten en voorgangers in het N. H. Genootschap; wat zij door Gods bestel ook heeft gewrocht tot voorbereiding van de vrijmaking en jukafwerping der Kerken in '86 — dat is niet in cijfers te zeggen en te bewijzen; maar dat in de herlevende liefde tot de waarheid buiten de uitgeleide Gemeenten ook vrucht van den arbeid der School mag worden gezien, zal in later dagen algemeen worden erkend. Zij is ook, zoo al niet de moeder, dan toch de leidsvrouw geworden van andere Theologische Scholen. Naar haar voorbeeld stichtte Ds. D. Postma, een harer eerste ijveraars, en haar eerste Penningmeester, <) de Theologische School der Geïoformeerde Kerk in Zuid-Afrika. 2) Een harer dis.cipelen uit mijn studententijd, de onlangs ontslapen professor G. It,. Boer, was de eerste docent van de Theologische School der Christelijke Gereformeerde Kerk in Amerika, aan wie op dit oogenblik nog drie vroegere discipelen onzer School als hoogleeraars arbeiden. Van hun deelneming in

) Toen Ds. 1 ostma in 1858 naar Zuid-Afrika was vertrokken, is de Heer R. Busma als Penningmeester opgetreden; na diens overlijden Ds. C. (t. de Moen; na dezen Ds. J. Nederhoed, die, evenals zijn voorganger, tot het einde zijns levens in dezen arbeid de School heeft gediend. Na zijn dood is Dr. H. Frcmssen, em. pred., tot dezen arbeid geroepen.

2) Het „Kerkblad" van de Geref. Kerk in Z.-Afrika bevat in een zegenwensch aan onze feestvierende Theol. School o. a. dit getuigenis aangaande Ds. Postma en het beginsel der eigen opleiding:

Sluiten