Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kerken het, en nu in waarheid, eens moeten worden over de eigene opleiding en opleidingsschool, zal de zon van den vrede ') en de vruchtbaarheid doorbreken door de sombere wolken, en Neerlands Kerken bloeien in liefelijkheid en samenbinding, en krachtige daden doen tot afbreuk van het rijk der duisternis op alle terreinen.

Uwe opkomst tot dit feest, broeders en zusters, vermeerdert mijne vrijmoedigheid in den Heere om, zij het ook, vanwege den tijd, in 't kort saamgevat, U de redenen te zeggen, waarom ik ook voor Gods aangezicht niet anders zou durven wenschen en bidden, dan dat de Theologische School van nu voortaan, gelijk in '54 en later, de bevestiging worde der eenheid, de olie op de golven van ge-

sciëntie aller Kerken deze vraag: „Of is, zoo vragen wij een ieder, met het oog op hetgeen gebeurd is, alles is in orde? Is er niets geschied, dat in strijdismetdezedelijke verplichtingen, en dat, wordt het niet weggenomen, .kan voortvreten als de kanker?

Kerken Gods, moet Gij U niet uitspreken? •

,fMoeten deze wateren maar over Gods akker heenloop en?"

Zoo is het. Er is een kankergezwel, dat het leven van de G. K. bedreigt, als het nog langer verbloemd of bepleisterd wordt. Alleen van wegneming is genezing des lichaams te hopen.

') Mocht men toch eens ophouden, het begrip „vrede" en ook „liefde" te verbasteren en die kostelijke woorden en zaken te misbruiken. Zoo zijn er b.v. die om des vredes wil en uit liefde tot de — macht boven recht eerende? — broeders de Theol. School zouden willen opofferen.

Alsof men dan niet een valschen i>rede zou maken, die een schijnvrede zou blijken. Van liefde en vréde, die de waarheid krenken, en opofferen willen wat niet is eigen belang en bezitting, maar het belang der Kerken, en naar veler overtuiging een gave van Gods ontferming, een inrichting en arbeid op Zijn woord gegrond — zulk eene vredelievendheid is niet Gode behagelijk, en veeleer getuigend van onmanlijke weekheid dan van gezonde kracht en hechte trouw.

Sluiten