Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'88 bepaalde de voorganger ') ons bij Openb. 3:11: „Houd wat gij hebt, opdat niemand uwe kroon neme," en riep hij

menschen is veranderd; een heilig, onherroepelijk, beginsel dat Gij aldus, zelfs buiten den kring Uwer ambtelijke werkzaamheid, door woord en voorbeeld hebt gepredikt."

Dit adres is gedateerd: Kampen, 13 Eebr. 1886, en onderteekend door de Curatoren: A. Bruinmelkamp, J. van Andel, W. H. Eskes, J. Bavinck, J. F. Bulens, M. van Minnen, L. Neyens, W. Doorn, 3. van der Linden, en A. Littooy.

In een art. in de Zuider-Kerkbode, 15 Juni 1904, 6 December 1854, deelt Ds. A. Brummelkamp Jr. interessante bizonderheden mede over het oorspronkelijk plan van een Seminarie te Amsterdam, en de oorzaak waardoor de samenwerking van zijn vader met da Costa e.a. verhinderd is, n.1. dat de eerste tegenover de Herv. broederen volhield, dat zij „die in de Herv. Kerk blijven" zich „in een zondigen weg bevinden." „ .... De poging om met de Herv. broeders een School te stichten, hoe goed bedoeld ook, moest falen. Er lag geen levensvatbare gedachte in. Langs den kerkelijken weg moest het komen. De in de Afscheiding aanwezige krachten, bleven voor de Afscheiding bewaard!"

Yan de Theol. School getuigt deze zoon der Scheiding:

„ .. . . Zoo ergens, dan moet het van die eerste jaren te Kampen heeten: klein bij den weg.

En toch, en toch! Hoe is die teedere spruit gewassen tot een forschen stam, die zijn takken en zijn schaduw spreidde in steeds wijder kring. Hoe is deze bescheiden arbeid een middel in de hand des Heeren geweest, om vijftig jaren lang de Kerken en de natie een zuivere Evangelie-prediking te schenken, als tegenwicht tegen allerlei ketterij en leervervalsching op Katheders en Kansels van hoogescholen en officieele Kerken. Want het was wel waarlijk Theologie wat er werd onderwezen, en er werd gestudeerd. Prestige in het oog der wereld had zij niet, de School; dat kwam eerst later. Maar in Gods oog bewaarde zij het pand haar toevertrouwd; en wat haar aan invloed in Nederland ontbrak, dat werd ruimschoots vergoed, als zij, ver over de grenzen, in Amerika, in Indië, in Zuid-Afrika hare kweekelingen aan den arbeid mocht zien, waartoe hare opleiding hier de vereischte uitrusting had mogen geven."

') „ . . . . En aan middelen om gemeente en volk van predikers te

Sluiten