Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2°. Vóór er weder sprake mag zijn van verzetting van de welbeproefde palen en paden, die onze vaderen gemaakt hebben, moet eerst worden aangetoond, dat „het beginsel van de roeping der Kerk tot eigen opleiding" in strijd is met de beginselen van de Gereformeerde Symbolen en Kerkenorde., óf van de H. Schrift. Te bewijzen is dan o. m.: dat alleen de Kerken niet het recht en den plicht hebben, de „souvereiniteit in eigen kring" te handhaven; dat andere corporaties beter bekwaam zijn om de belangen der Kerk te behartigen dan zij zelve, die de belofte heeft dat de Heilige Q-eest in haar zal wonen en zorgen voor alle noodige gaven en krachten; dat de wetenschap der Godskennis niet groeit en niet behoort op het terrein der particuliere genade, of dat zij gedeeld is, en niet in haar geheel gegeven aan de Kerken en hare ambten, die de sleutelen van het Koninkrijk der hemelen dragen. Zoolang deze en de daarmee samenhangende stukken niet uit en naar de Schrift zijn bewezen, en geloofsovertuiging der Gemeente geworden, mag niemand beproeven, de Kerken en de opleiding te brengen op een ander, wie^-kerkelijk, spoor, en hare vrijheid ook maar in het minste te binden aan eenige andere macht. Zoowel de Kerken van '86 als van '34 hebben het Genootschapsjuk: d. i. het juk van alle vreemde macht, afgeworpen in den Naam des ïïeeren. Dat zij nu ook hare vrijheid ten volle bewaren! Uit de Kerken der Doleantie zelve is de drang opgekomen om zeggenschap te hebben over de opleiding aan de Vrije Universiteit. Daarvan is het Verband-contract, dat in 1891 is vastgesteld, het gevolg. Zie de Acta der voorl. Syn. v. d. N. G. Kerken, 1901, en vroeger. „Eigen" opleiding is dan ook het recht en de plicht en een levensbelang van al de vereenigde Geref. Kerken.

Der Kerken vrijheid is hare waarheid, haar vrede, haar leven. „Want de Heere is onze Rechter, de Reere is onze

Sluiten