Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hadden de Vaderen maar nooit de opleiding uit de handen gegeven, doch op het voètspoor van Wezel, en naar het Dordtsch Formulier, de Theologische wetenschap en opleiding onder hare macht gehouden en wedergebracht! Wat een Universiteit, openbare of bizondere, ook moge doen, opleiding van Kerkdienaars kan haar niet tot plicht worden gesteld. Wel aan de Kerk. Indien zij haar eigen huis, G-ods Huis, niet verzorgt, is zij dan niet erger dan een ongeloovige ? En alleen zij heeft de belofte, dat ze niet zal ondergaan. Al werden alle Universiteiten geslecht, God zal Zijne Kerk bewaren; de Kerk zal altijd herders en leeraars behoeven; en God zal haar die in den weg der opleiding geven. Daarom, Gereformeerde Kerken, houdt wat gij hebt, om de zekerheid van opleiding ook voor volgende tijden.

B. En niet minder om de zuiverheid van opleiding. Een opleiding, die zelve niet zuiver is in de leer der waarheid en godzaligheid, kan wel, voor zooveel aan haar ligt, studenten afleiden van den weg des Heeren, en verleiders kweeken, maar geen bouwers op het fundament, geen dienaren van het Woord Gods, geen herders der schapen van den goeden Herder. Zou een socialistische en anarchistische krijgsschool verkieselijk zijn voor de kweeking der officieren van H.M.'s leger? Daarom moeten de Kerken souvereine macht over de opleiding der dienaren hebben en houden. Haar is het Woord Gods toebetrouwd; zij is de pilaar en de vastigheid der waarheid; hare opzieners moeten acht hebben op de geheele kudde, en waken, dat geen huurlingen en wolven inkomen. Zij moeten ten volle vrij van elke andere macht de tucht oefenen over de leden, de voorgangers, en de opleidingsscholen. Dat hebben de Vaderen wel begrepen en ook wel gewild; hun dienstbaarheid aan het gezag en het geld der Overheid heeft het verhinderd. Wie „De Leidsche Professoren en de Executeurs der Dordsche Nalatenschap" van Prof. Dr. A. Kuyper heeft gelezen en begrepen, weet

Sluiten