Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den Heere; tot een zegen voor al het volk van Nederland; een steun ook voor onze geëerbiedigde Overheden en voor de geliefde Koningin Wilhelmina en Raar Huis.

Tot dien einde wek ik U allen op, onder gedurige bidding en smeeking hiertoe mede te werken, dat de Kerken, welke verandering zij voor en in de School immer noodig, óf nuttig, mogen achten voor den dienst Gods, nooit ofte nimmer hoogleeraren en verzorgers der School binden of laten binden aan iets anders, iets minder of meer, dan de Belijdenisschriften, haar eigen grondslag, eenheidsband, en strijdbanier, die al hare leden belijden; dat zij nauwlettend toezien, of professoren en curatoren met teedere trouw in alles zich aan die verbintenis houden, en met alle macht de Theologische School bouwen; dat zij voor de verzorging van de School en alle belangen van Gods Huis blijven steunen alleen op de schatkist van den Heere Jezus en Zijne blijmoedige gevers; dat zij terugkeeren op hare schreden, voorzoover zij uitgegleden zijn van dien vasten weg, en hare School in gevaar hebben gebracht; dat zij zich zeiven en hare opleiding eeren, in waarheid en gerechtigheid, voor 't aangezicht Gods en der menschen, door weg te ruimen alle hinderpalen, en te breken allen tegenstand tegen dit 50-jarig werk onzes Gods. Opdat 'de kinderen niet verzondigen, wat de vaderen hebben afgesmeekt en verzorgd, en Gods Geest bedroefd zich van ons zou keeren; maar de harten der kinderen, weer met die der vaderen één, den Troon der genade bestormen om nieuwe krachtige werking des Geestes in de School en de Kerken, die wij allen boven alles dringend behoeven; en dat zóó opnieuw en meer dan ooit tevoren de wonderen van Gods genade onder ons worden gezien. God bouwe de School door de Kerken, en de Kerken door de School! Hij geve den Kerken ook het noodige licht om hare Kerkenorde en Belijdenis in heldere overeenstemming te brengen betreffende de bediening van

Sluiten