Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dag met velerlei werk van studeeren en doceeren en wat meer tot de opleiding behoort, zijn bezet. Alle dienaren des Woords en ook de opzieners zijn geroepen, ieder in zijne mate, te arbeiden aan den heiligen tempel der Godgeleerdheid, aan den wasdom des lichaams van Christus; en een dienaar die beschaamd maakt is iedere prediker, die niet voort blijft studeeren.

De School heeft tot taak, den studenten te leeren studeeren, hun den weg te wijzen in het Woord en in alle zaken van het Huis Gods, de jeugdige geestdrift te winnen voor het hoog ideaal: Schriftgeleerden, Schriftuurlijke Godgeleerden, te worden, in Jezus' school zonder ophouden leerend en geleerd door den Geest der openbaring in Zijne kennis; gezalfde predikers van Christus, den Heere, van wier woord en werk de grondtoon is en tot hun laatsten snik blijft: vrede door het bloed Zijns kruises! tot veler toebrenging, tot toebereiding van de Bruid des Lams voor het nieuwe Jeruzalem, tot eeuwige heerlijkheid van den Drieëenigen God.

Broeders en zusters, ik moet eindigen. Zijt ge 't met dien zegenwensch eens? Hebt gij steeds in dien geest over de jubilaris van heden gedacht en gesproken, en biddend en smeekend het goede voor haar gezocht? Deze dag moet voor de Kerken en voor de School, voor ieder onzer, ook een dag van zelfonderzoek en schuldbelijdenis zijn. Ach, wij allen struikelen dagelijks in velen.

Maar wij gelooven in een God van genade, die de ongerechtigheden vergeeft en de krankheden geneest, den Satan op de vlucht drijft, en al Zijn volk wil saambinden in een zelfde gevoelen, en doen smaken hoe goed het is dat broeders ook samenwonen, en schouder aan schouder, hart in hart, staan en arbeiden en strijden voor Zijnen Naam, den korten tijd van dit aardsche leven.

Sluiten