Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De theorie van een tweeërlei theologie '): die der Godskennis van de Gemeente, en de zg. wetenschappelijke theologie, „de theologie als wetenschap", is uit later eeuw dan die van Middelburg en Dordt. Deze theorie, die nog altijd wacht op bewijs van bestaansrecht, kan derhalve volstrekt niet dienen tot uitlegging of toelichting van Art. 2 der Kerkenorde van Dordrecht 1618/19.

Aan alle dienaren der Kerken, inzonderheid aan de hoogleeraren in het Kerkrecht, bevelen wij de bovenstaande uiteenzetting van het standpunt der Synode van 1837 zeer ter overweging aan.

Dat God aan den Heere der Gemeente, Ef. 4:11—16, niet al de gaven zou hebben gegeven voor en in het „Instituut ' der Gemeente, die voor haar onderhoud en wasdom en arbeid noodig zijn, kan toch, bij nadenken, niemand meenen, die gelooft, dat Gods werk in alle maniere goed en volkomen is. Alzoo, één van beide: óf, wat men „wetenschappelijke theologie" noemt, is een wetenschap die buiten de Gemeente omgaat, en behoort tot de algemeene menschelijke kennis en studie, naar de instelling der menschen; of zij is eene behoefte der Gemeente; maar dan ligt zij ook binnen de bevoegdheid en bekwaamheid en roeping van de Kerken, en speciaal van het Herders- en Leeraarsambt, en is haar aard, inhoud, methode, en doel daaruit te kennen en vast te stellen.

Bijlage B.

Deze „Verklaring" van Ds. Brummelkamp, waarvan sprake is in de noot op bladz. 16, is reeds in hoofdzaak opgenomen in de aanteekeningen op bladz. 46 en 47.

') Zie o.a. de Bijlage: „Tweeërlei Theologie" in de rede „Godgeleerden."

Sluiten