Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Psalm 68 : 16, 17.

Gij koninkrijken, zingt Gods lof!

Heft psalmen op naar 't hemelhof,

Yan ouds Zijn troon en woning,

Daar Hij, bekleed met eer en macht,

Zijn sterke stem verheft met kracht

En heerscht als Zions Koning.

Geeft sterkt' aan onzen God en Heer;

Hij heeft in Israël Zijn eer

En hoogheid willen toonen.

Erkent dien God; Hij is geducht;

Hij doet Zijn sterkte boven lucht En boven wolken wonen.

Hoe groot, hoe vrees'lijk zijt G' alom,

Uit Uw verheven heiligdom,

Aanbid'lijk Opperwezen!

't Is Isrels God, Die krachten geeft,

Yan Wien het volk zijn sterkte heeft.

Looft God! elk moet Hem vreezen.

Geliefden in onzen Heere Jezus Christus!

Het Paaschfeest is weêr voorbij. Of gij nu in eenvoudig geloof feest hebt gevierd, dan wel op vleeschelijke wijze, ik weet het niet; maar dit weet ik, dat het Paasch-Evangelie blijft. Zoo mag ik weêr tot u komen met de blijde boodschap van de verzoening onzer zonden door Jezus Christus, onzen Zaligmaker, Die overgeleverd is om onze zonden en opgewekt tot

Sluiten