Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onze rechtvaardigmaking (Rom. 4 : 25), — Die eeuwig leeft en is gezeten aan Gods rechterhand, met alle macht en heerlijkheid bekleed , — Die als Koning heerscht over Zion, Zijne gemeente, welke Hij gekocht heeft met Zijn dierbaar bloed, en aan Wien alle dingen onderworpen zijn in hemel en op aarde.

Door wien dan draagt God de wereld tot op dezen stond, en houdt al het geschapene in stand? Door wien is het, dat wij de zon zien schijnen of den regen zien nederdalen van den hemel, en dat wij nu weêr de natuur in haar pracht van groen en bloem mogen aanschouwen ? Door wien mogen wij leven en gezondheid genieten en onzen weg door dit leven met vertrouwen voortgaan, wetende, dat de Heere onze God voor ons zorgen zal in alles, wat wij naar ziel en lichaam behoeven, en dat bij Hem uitkomsten zijn tegen eiken dood en Hij ook het kwaad, dat Hij ons in dit jammerdal toeschikt, ons ten beste zal keeren'?

Geliefden! Het is alles door en om Jezus Christus wille, den Levensvorst, den Heere der heerlijkheid. Hij is de grond van alle leven; en in Hem heeft Zijn volk gerechtigheid en sterkte. Zijne genade, trouw en macht doen voor Gods aangezicht leven, eeuwig zalig leven.

Dat Evangelie wil ik in deze ure u prediken. Gij leest mijnen

Tekst: Openbaring van Johannes 1 : 18.

En Die leef, en Ik ben dood geweest. En zie, Ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. En Ik heb de sleutels der hel en des doods.

Dit zijn woorden van den verheerlijkten Heiland, onzen Heere Jezus Christus. Wij overwegen:

Sluiten