Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zeer kunnen allerlei zorgen der ziel en des lichaams ons knellen en beangstigen; ach, hoe bang kan de bestrijding van de macht der duisternis zijn; en dan hebben wij vaak geen oog voor 's Heeren genade, macht en trouw; wij vreezen en beven. En nu, dat weet onze getrouwe Heiland, en [lij wil ons goedsmoeds maken, opdat wij onzen ganschen weg op Hem wentelen, op Hem vertrouwen, op Hem ons verlaten. Daarom zegt Hij tot ons: Ziet op Mij, uwen Heere en Verlosser; Ik leef, en Ik zorg voor u.

Zie, Ik ben levend in alle eeuwigheid. Ik boud trouwe eeuwiglijk en laat niet varen het werk Mijner handen. O, zeker, wat Zijne hand begonnen heeft, zal Hij gewisselijk voleinden. Handhaven zal Hij eeuwiglijk het leven, dat Hij voor de Zijnen verworven beeft. Vast staat het, het is daadzaak, wat een Zijner apostelen schrijft: »U, daar gij dood waart door de zonde en misdaden, heeft God mede levend gemaakt, en heeft u mede opgewekt, en heeft u medegezet in den hemel in Christus Jezus« (Ef. 2). Zoo is er dan nu geene verdoemenis voor degenen, die in Christus Jezus zijn (Rom. 8 : 1). Of dan de zonde woelt en tiert, de dood ons vrees aanjaagt, de hel ons verschrikt, — of ook het geweten ons aanklaagt, de wet ons verdoemt, satan niet ophoudt ons te beschuldigen, — »wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen Gods'? God is het, Die rechtvaardig maakt. Wie is het, die verdoemt? Christus is het, Die gestorven is, ja, wat meer is, Die ook opgewekt is, Die ook ter rechterhand Gods is, Die ook voor ons bidt« (Rom. 8 : 33, 34).

Zoo waarborgt ons des Heeren Jezus' Woord: »Ik ben levend in alle eeuwigheid«, redding en verlossing uit allerlei lijden en strijd hier beneden, uit allerlei nood en ellende dezes tegenwoordigen tijds, en geeft ons vrijheid en vrijmoedigheid om ons sterven,

Sluiten