Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het heil van gemeente en leeraar, van leeraar en gemeente, beider heil berust in de Hand van den Heere Jezus Christus, onzen van de dooden verrezen, onzen verhoogden Koning en Zaligmaker. Als een herder en leeraar door Hem geleid en gezegend wordt, zal ook de gemeente zeker gezegend zijn door Zijnen dienst. Laat ons het dan van eenen dienstknecht en apostel van Jezus Christus vernemen, hoe een leeraar dien zegen van Christus voor zich en voor de hem toevertrouwde gemeente verkrijgt.

Tekst: 1 Timotheüs 4 : 16.

Heb acht op uzelven en op de leer; volhard daarin; want dat doende, zult gij èn uzelven behouden, èn die u hooren.

In het ons voorgelezen tekstwoord geeft de apostel Paulus aan Timotheüs door den Heiligen Geest:

1. een noodig bevel;

2. een troostvolle, vaste belofte.

Psalm 84 : 2.

Zelfs vindt de musch een huis, o Heer,— De zwaluw legt haar jongskens neêr In 't kunstig nest. Bij Uw altaren,

Bij U, mijn Koning en mijn God,

Verwacht mijn ziel een heilrijk lot;

Geduchte Heer der legerscharen,

Welzalig hij, die bij U woont,

Gestaag U prijst en eerbied toont.

I.

Timotheüs was een leeraar, een prediker, een opziener en herder van de gemeente van Jezus Christus. Paulus noemt hem zijnen oprechten zoon in het geloof, en terwijl Timotheüs te Efeze arbeidde , heeft de apostel

Sluiten