Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in u werkt, heide het willen en het werken naar Zijn welbehagen«. — Ja, in deze belofte ligt niet slechts het loon der gezanten van Christus, in deze belofte ligt ook al onze bekwaamheid en kracht. »Verzuim de gave niet, die in u is, die u gegeven is door de profetie, met oplegging der handen des ouderlingschaps, opdat uw toenemen openbaar zij in alles®, zoo luidt het twee verzen tevoren tot Timotheüs, en ook al onze bekwaamheid en kracht ligt niet in onze wijsheid en sterkte, maar in de openbaring van Jezus Christus aan ons hart, in Zijn Geest en Woord. Hoe langs hoe meer leert een van Christus gezonden leeraar, dat het de Heere is, Die hem behoudt. Als wij gevaar loopen met onze eigene wijsheid en kracht en begeerlijkheden onszelven te verderven, daar behoudt Hij Zijnen gezant op eiken weg, in eiken toestand, in elke duisternis, van dag tot dag, en wel door hem te leiden en ook te kastijden, door hem te verlichten en ook te bekrachtigen.

En zal een gezant van Christus dan in zijne moeiten en in zijnen arbeid ook niet getroost worden door het loon, in deze belofte beloofd, het loon, dat hij aan het eind ontvangen zal van den oversten Herder der kudde Gods'? Voorwaar, hij zal geheel behouden zijn , — hij, die door Gods genade op zichzelven en op de leer heeft acht gegeven, en tot den einde toe daarin volhard. Gelijk de volharding hem gewaarborgd is in deze belofte, en hij zich steeds met bidding en smeeking mag uitstrekken tot den oversten Herder, zoo zal hij zich behouden zien van de macht der zonde en het eeuwig verderf. — Welk eene heerlijke belofte is het dus voor een van Christus gezonden prediker! Zijne moeiten, zijn arbeid, zijn zorgen, al zijn strijd en nood zijn niet te vergeefs; — in den ondergang der onboetvaardige wereld zal hij niet mede te gronde gaan. Alzóó zal hij zichzelven behouden.

Sluiten