Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de eerste dag. Wij noemen eerst den morgen en dan den avond. De Israëlieten echter noemden eerst den avond en dan den morgen; daarom begint nog heden de Sabbath bij de Joden op Vrijdagavond. Maar is dat een bloot spraakgebruik, of zou liet niet opzettelijk door den Heiligen Geest zóó bedoeld zijn? De wereld begint met licht, vroolijkheid, dansen en springen, — en eindigt in zwarte duisternis. Gods volk begint met duisternis en nacht, zoodat het er hopeloos schijnt uit te zien. Maar dan doet Hij de morgenster opgaan, en door den nacht heen gaat het in Gods Koninkrijk tot het licht.

Alzoo is in den aanvang het licht geschapen. Dat licht, dat in den aanvang geschapen is, het natuurlijke licht, is er echter niet om zichzelf. Het predikt ons van het eeuwige Licht, de eeuwige Heerlijkheid Gods. In den aanvang heeft de mensch zich ook daarover verblijd. Toen wandelde hij in het licht. Maar helaas, hij was niet tevreden met het licht Gods. Hij verlangde naar meer licht. Hij wilde zelf weten wat goed en kwaad is, en zoo heeft hij de duisternis liever gehad dan het licht. Sedert staat de zon nog wel aan den hemel, voor het uitwendige moge het licht zijn. aan verstands-verlichting moge de wereld toenemen , en toch , duisternis heeft de aarde bedekt, donkerheid de volkeren. Donkerheid heerscht er, omdat wij het waarachtige licht versmaad hebben, en alle zoeken naar God, naar het licht, bij den mensch, het is als het tasten van den blinde, die een weg zoekt, maar ten slotte toch in den afgrond valt. Sedert de mensch het ware licht versmaad heeft, is de Schepping verwoest en bedorven, en het is weder geworden wat het was vóór Adams val. Woest en ledig is de aarde, duisternis op den afgrond, één afgrond, ééne zee van ongerechtigheid,

Sluiten