Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

THEOL. UNIV. APELDOORN

IIIIIIIIH

u O 3198 00044895 O

Rebekka en Jakob.

Belangrijke feiten uit hun leven, naar de verklaring van CALVIJN, ZWINGLI en LUTHER,

gevolgd door eene Proeve van behandeling van

HET LEVEN VAN JAKOB.

Bijeengebracht door J. VAN BOLHUIS, Predikant te Groningen. Prijs 30 cent. Franco per post 35 et.

De »Stemmen uit J eruzalema. verschijnen elke maand. l)e prijs is 00 et. per jaar bij intee kening. Elk nummer afzonderlijk 10 et. Over de abonnementsgelden wordt beschikt te Groningen per 3 maanden, buiten Groningen per huif jaar, terwijl de port kosten worden bijberekend. — Advertentiën 10 cent per regel. Grootere letters naar plaatsruimte.

Verkrijgbaar: te Leiden bij A. L. de Vlieger; te Heiningen bij Wed. A. Nijhoff; te Sloten bij J. de Wilde; te Leerdam bij firma G. van Tuinen en Zoon; te Amsterdam bij ■!. !{. van Duin.

Él e r i c h t.

Voor de Vierde Jaargang van „Stemmen uit Jeruzalem" zijn nog BAMDEN te bekomen.

„Stemmen uit Jeruzalem", Jaargang IV, is op voorzijde en rug in goud aangeduid.

De prijs van liezen BAND is slechts 25 cent.

Buiten Groningen franco per post 30 cent.

De ondergeteekende belast zich tevens met het inbinden van den Jaargang, tegen zeer billijke prijsberekening.

Ook van de vorige jaargangen zijn nog banden verkrijgbaar.

De Uitgever: J. R. KLOOSTER.

Kruitlaan 21.

Sluiten