Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

daaraan, zoolang niet de daden daarmee overeenstemmen? Zoolang nog de waarheid met de leugen gekoppeld wordt, zoolang geloof in den zin der Heilige Schrift op ééne lijn wordt gesteld met wat daarvan afwijkt, — zóólang worden de paden der Revolutie bewandeld, want dat is de gronddwaling van het revolutionaire stelsel.

En waaraan is dit euvel, deze zonde te wijten'? Wel Geliefden! eenvoudig daaraan, dat de harten der menschen niet recht zijn voor God. Men poogt maaral te veel God èn de wereld te dienen, het gezas en

' o n

de ordening Gods te rijmen met het zichtbare. Eerst als er rechte paden zijn in het hart, zullen ook rechte paden betreden worden in heel onzen wandel. Gods weg gaat altoos recht, door z^e; Hij weet van geen schipperen, haat alle kronkelpaden. Die Hem eeren, zal Hij eeren; maar die Hem versmaden, zullen licht geacht worden. En de eer, die God wil, is niet eene eer welke alleen met de mond wordt toegebracht, maar bestaat daarin dat èn woord èn wandel overal en te allen tijde getuigen, dat wij kennen den eenigen waarachtigen God en Jezus Christus, Dien Hij heeft gezonden. "Wie Hem kent, die zal Hem ook erkennen in alle dingen, in alle levensbetrekkingen waarin hij zich hier beneden ziet geplaatst. Daarin zal dan ook de ware dankbaarheid bestaan, welke wij den Heere betoonen voor de verlossing uit de tyrannie van Napoleon, waaruit die God in Zijne Genade onze vaderen vóór negentig jaren heeft bevrijd, toen Hij dezen geweldenaar het onderspit deed delven op het slagveld van Waterloo. — Den Zoon te eeren gelijk den Vader, dat is het wat de Heere van ons wil. Opdat wij dan daartoe opgeleid worden, willen wij heden een woord van onzen Heiland en Zaligmaker overwegen, dat hierop wijst.

Sluiten