Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

er van: „En ik zag een grooten witten troon, en dengene die daarop zat, van Wiens aangezicht de aarde en de hemel wegvloden, en geene plaats is voor die gevonden. En ik zag de dooden klein en groot staande voor God; en de boeken werden geopend; en een ander boek werd geopend, dat des levens is; en de dooden werden geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven was, naar hunne werken. En de zee gaf de dooden, die in haar waren; en de dood en de hel gaven de dooden, die in hen waren; en zij werden geoordeeld, een iegelijk naar hunne werken. En de dood en de hel werden geworpen in den poel des vuurs; dit is de tweede dood. En zoo iemand niet gevonden werd geschreven in het boek des levens, die werd geworpen in den poel des vuurs" (Openb. 20 : 41—15).

Het komt dan daarop aan, dat wij gevonden worden geschreven in het boek des levens. Over dat boek wil ik in deze ure met u spreken.

Tekst: Filippensen 4 : 3c:

Welker namen zijn in het boek des levens.

Wij overwegen:

1. waarvan het boek des levens getuigt;

2. wier namen er in geschreven zijn;

3. staat ook onze naam er in?

Gezang 3 vers 5, 6.'

Gij zit in heerlijkheid aan 's Vaders rechterhand,

Totdat G' als rechter eens de laatste vierschaar spant;

Laat ons in geenen nood Uw bijstand ooit ontberen!

Gij kocht ons met Uw bloed; blijf Heiland! ons regeeren;

Blijf ons, Uw erfenis, door Uwe macht bewaren;

Wil met Uw heil'gen ons voor Uwen troon vergaren.

Sluiten